Programy autorskie

"Program pracy wychowawczej"

Programem wychowawczym objęte są dzieci w wieku przedszkolnym uczęszczające do danej palcówki przedszkolnej. Zadania wychowawcze zawarte w programie wychowawczym realizowane są w sposób jednolity przez wszystkich pedagogów w oparciu o odpowiedni dobór metod i form pracy, literaturę, pomoce dydaktyczne oraz stosowanie środków wychowawczych wzmacniających pozytywne zachowania dzieci. Wychowawcy powinni współpracować z rodziną dziecka w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych. W realizacji programu wychowawczego uczestniczą także dzieci, które wspólnie tworzą i przestrzegają Kodeksu Przedszkolaka. Pracownicy niepedagogiczni natomiast wspierać powinni działania nauczycieli. Program wychowawczy jest zbiorem celów ukierunkowujących działania nauczyciela oraz wspomagających w oparciu o pozytywną motywację, kształtowanie prawidłowych postaw funkcjonowania dzieci w grupie.

Wyodrębniono następujące jego cele:

 • Wzmacnianie więzi uczuciowej z rodziną i środowiskiem życia dziecka.
 • Nauka komunikacji werbalnej i niewerbalnej.
 • Nauka umiejętności zgodnego współżycia i współdziałania z otoczeniem.
 • Kształtowanie podstawowych zasad moralnych: życzliwości, tolerancji, sprawiedliwości, odpowiedzialności, uczciwości, polubownego rozwiązywania spraw konfliktowych i dochodzenia do kompromisu, rozróżniania dobra od zła itp.
 • Uświadamianie dzieci o ich prawach i obowiązkach.
 • Okazanie wsparcia w procesie budowania pozytywnego obrazu własnego "Ja".
 • Uświadomienie złożoności otaczającego świata i czyhających w nim zagrożeń.
 • Kształtowanie życzliwego i otwartego stosunku do ludzi i przyrody.
 • Wykształcenie nawyku dbałości o własne zdrowie, higienę i bezpieczeństwo.
 • Wspieranie rodziców w ich działaniach wychowawczych.

Obszary programu wychowawczego oparte zostały na podstawie programowej wychowania przedszkolnego:

 • Dziecko w społeczeństwie
 • Dziecko i jego zdrowie
 • Dziecko a ekologia
 • Dziecko - mały patriota
 • Dziecko, nauka i różne formy zainteresowań

Program wychowawczy opracowały Anna Różycka, Anna Świetlicka.


„Mały Geniusz”- program dla dzieci zdolnych.

Program "Mały geniusz"  jest programem otwartym bez podziału na grupy wiekowe. Nauczyciel realizuje treści biorąc pod uwagę zainteresowania, potrzeby, możliwości dzieci. Ważne jest, aby dziecko czerpało z uczestniczenia w zajęciach teatralnych, matematycznych, plastycznych radość i samozadowolenie, a także miało okazję do osiągania sukcesu i w konsekwencji motywację do podejmowania dalszych wyzwań.

Głównymi celami programu jest:

 • Stwarzanie okazji do poznawania różnorodnych technik plastycznych;
 • Rozwijanie wrażliwości zmysłowej, estetycznej;
 • Kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie;
 • Budzenie wiary we własne możliwości;
 • Stymulowanie rozwoju i inspirowanie twórczych działań dzieci;
 • Uwrażliwienie na piękno słowa mówionego;
 • Rozwijanie logicznego myślenia poprzez kształtowanie pojęć;
 • Nabywanie doświadczeń zarówno w sposób werbalny, jak i niewerbalny;
 • Wytwarzanie pozytywnych relacji i postaw w zakresie rozwoju dziecka;
 • Zaspokajanie potrzeb natury emocjonalnej;
 • Wyrabianie potrzeb społecznych;
 • Rozwijanie umiejętności posługiwania się językiem literackim;
 • Bogacenie czynnego słownictwa dzieci i uściślenie pojęć związanych z działalnością teatralną;
 • Rozwijanie umiejętności przedstawiania poznanych utworów za pomocą gestu, mimiki, ruchu;
 • Wdrażanie do posługiwania się mową poprawną pod względem gramatycznym i fleksyjnym;
 • Rozwijanie zainteresowań czytelniczych jako źródła wiedzy i przeżyć;
 • Rozwijanie aktywności twórczej w zakresie słowa mówionego;
 • Rozwijanie umiejętności operowania głosem pod względem intonacyjnych;
 • Rozbudzanie aktywności i samodzielności dzieci poprzez działania z zakresu edukacji matematycznej;
 • Nabywanie i rozwijanie umiejętności matematycznych potrzebnych do podjęcia nauki w szkole;
 • Nabywanie umiejętności praktycznego zastosowania w codziennym życiu kompetencji matematycznych;
 • Stwarzanie warunków do zdobywania kompetencji matematycznych w czasie zabawy;
 • Kształtowanie i rozwijanie odporności emocjonalnej koniecznej do radzenia sobie z zadaniami matematycznymi;

Program podzielony został na trzy aktywności:

 • Aktywność matematyczną;
 • Aktywność plastyczną;
 • Aktywność teatralną;
 • Dzięki programowi „Mały Geniusz” dzieci nabędą takie umiejętności jak:
 • dostrzeganie walorów estetycznych przedmiotów, zjawisk w przyrodzie, różnorodność barw i form;
 • posługiwanie się plamą, linią, szeroką paletą barw;
 • ukazywanie za pomocą działań plastycznych swoich spostrzeżeń i przeżyć o otaczającym świecie;
 • poznanie różnorodnych techniki plastycznych oraz będą posługiwać się nimi w praktyce;
 • przedstawienie ruchem, gestem danej postać, zwierzęcia, rzeczy, sytuacji, czynność;
 • rozpoznawanie, nazwanie, wyrażanie stanów emocjonalnych;
 • skoordynowanie ruchu ze słowem;
 • prawidłowe zbudowanie zdania pod względem gramatycznym;
 • wypowiadanie się na temat utworu;
 • tworzenie własnych zakończeń;
 • tworzenie własnej bajki, opowiadania;
 • stosowanie intonacji w wypowiedziach;
 • operowanie rekwizytem;
 • dostrzeganie rytmicznej organizacji czasu w stałych następstwach dnia i nocy, por roku, dni tygodnia i miesięcy;
 • odtworzenie wysłuchanych rytmów za pomocą układu klocków, pasków papieru itp.; mierzenie przedmiotów i rozumie stałość miary (długość, szerokość, wysokość);
 • dokonywanie pomiarów względem siebie lub innego przedmiotu;
 • nazywanie pory dnia, pory roku, dni tygodnia, miesiące stosuje określenia dzisiaj, wczoraj, jutro;
 • porównywanie wielkość przedmiotu względem siebie lub innego przedmiotu;
 • poznanie różnych rodzajów wag, poznanie  ich roli w określaniu masy przedmiotów;
 • rozwijanie umiejętności konstrukcyjnych i manipulacyjnych poprzez
 • wykorzystywanie w zabawach figur geometrycznych;
 • klasyfikowanie przedmiotów pod względem jednej lub kilku cech wspólnych;
 • porządkowanie jednorodnych przedmiotów w otoczeniu na podstawie różnic pomiędzy nimi;
 • układanie dowolnych kompozycji, mozaiki, obrazków z figur geometrycznych;
 • rozpoznawanie figur geometrycznych, określanie ich charakterystycznych cech;
 • Program opracowały Maria Szczecińska, Anna Łyszkowska, Marika Suwald.

Program terapii pedagogiczno - psychologicznej

Założenia programu

Program został przygotowany na potrzeby Przedszkola Miejskiego nr 13 w Pabianicach i jest zgodny z podstawą programową.
Skierowany jest do dzieci 3 -6 letnich wymagających pomocy psychologiczno – pedagogicznej. W założeniu program eksponuje działania ukierunkowane na usprawnianie funkcji słuchowo- językowych, wzrokowych, manualnych, grafomotorycznych, orientacji przestrzennej, umiejętności matematycznych oraz na kształcenie prawidłowego rozwoju społecznego i emocjonalnego.

Zajęcia mogą być prowadzone indywidualnie i grupowo i opierają się na wcześniejszych obserwacjach, opiniach i orzeczeniach wydawanych przez uprawnione poradnie. Program przewiduje stopniowe opanowanie poszczególnych umiejętności, poczynając od najprostszych zadań do coraz trudniejszych dostosowanych do indywidualnych predyspozycji i opierających się na wcześniejszych doświadczeniach dziecka. Treści programowe podzielone są na działy – zadania terapeutyczne.
Zawierają one obszary podstawy programowej, do których przyporządkowane zostały odpowiednie cele oraz sposoby realizacji. W programie uwzględniono metody, formy, zasady i środki stosowane w terapii oraz  oprócz wskazanych metody wspierające ogólny rozwój dziecka. Autorzy wskazują na znaczenie współpracy z rodzicami, nauczycielami, logopedą oraz - w miarę potrzeb – lekarzami specjalistami.

Cele programu:

 • poprawa komunikacji i stymulacja ogólnorozwojowa;
 • usprawnienie umiejętności koncentracji uwagi;
 • zwiększenie sprawności manualnej, koordynacji wzrokowo – ruchowej, grafomotoryki, wyrobienie płynności i harmonii ruchów ręki (ruchy okrężne, pionowe, poziome, faliste od strony lewej do prawej i z góry do dołu);
 • rozwój kompetencji społecznych;
 • poszerzanie zasobu słownictwa;
 • doskonalenie zdolności percepcyjnych i myślowych na materiale spostrzeganym wzrokowo; usamodzielnienie dziecka;
 • wspieranie rozwoju społeczno – emocjonalnego; eliminowanie konfliktów przez uczenie kompromisu, eliminowanie napięć emocjonalnych;
 • kształcenie poczucia obowiązkowości i odpowiedzialności;
 • praca nad poczuciem własnej wartości;
 • nauka wielozmysłowego poznawania otoczenia;
 • odkrycie i rozwijanie indywidualnych możliwości dziecka;
 • współdziałanie z nauczycielem;
 • wyzwalanie aktywności dziecka;
 • dostarczanie dziecku poczucia bezpieczeństwa;
 • rozluźnienie napięcia mięśniowego.

Metody i techniki

 • metoda malowania 10 palcami,
 • rysowane wierszyki,
 • techniki relaksacyjne,
 • elementy Metody Dobrego Startu – program przygotowujący do nauki pisania,
 • muzykoterapia,
 • zabawy paluszkowe,
 • pedagogika zabawy,
 • metoda Paula Dennisona,
 • metoda W, Sherborne,
 • metody E. Gruszczyk – Kolczyńskiej – elementy,
 • metody czynne, słowne, oglądowe.

Program opracowały Dorota Koziara, Aleksandra Rękorajska, Agnieszka Szyktac-Ciekańska.