Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Dla rodziców

Z a ł ą c z n i k 
do Zarządzenia Nr 20/2021 dyrektora PM 13
z dnia 4. 04. 2022 r.

„ Procedura bezpieczeństwa w Przedszkolu Miejskim nr 13

w Pabianicach

w związku z rozprzestrzenianiem się COVID-19”

 

POSTANOWIENIA  OGÓLNE

 1. Niniejsza procedura dotyczy wszystkich pracowników Przedszkola świadczących pracę na terenie placówki w trakcie trwania pandemii koronawirusa oraz rodziców wychowanków.
 2. Celem procedury jest zminimalizowanie zagrożeń zakażenia COVID-19.
 3. Procedura określa działania i środki zapobiegawcze, które mogą zminimalizować możliwość zakażenia, jednak pomimo wszystkich podjętych środków bezpieczeństwa, nie pozwolą całkowicie wyeliminować ryzyka związanego z zakażeniem koronawirusem oraz wskazuje sposób postępowania na wypadek zakażenia lub zachorowania na COVID-19.

 

ZASADY  ORGANIZACYJNE  i  ZASADY  BHP

 1. W przedszkolu obowiązują aktualne wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego.
 2. Do przedszkola przychodzą wyłącznie dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych (kaszel, katar, ból brzucha, biegunka, wymioty, zapalenie spojówek, stany zapalne skóry, choroba zakaźna) oraz gdy nie został na nie nałożony obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej.
 3. Grupa dzieci wraz z opiekunem w miarę możliwości przebywa w swojej sali zabaw, zgodnie z organizacją pracy przedszkola - za wyjątkiem wczesnych godzin porannych i popołudniowych podczas schodzenia oraz rozchodzenia się dzieci.
 4. Dzieci przebywają w przedszkolu bez maseczek, przyłbic ochronnych oraz rękawiczek.
 5. Do grupy przyporządkowani są w miarę możliwości organizacyjnych ci sami opiekunowie.
 6. Dzieci nie powinny zabierać ze sobą do placówki i z placówki niepotrzebnych przedmiotów. W przypadku dzieci, które do placówki przyniosą zabawkę, ich opiekunowie powinni zapewnić, aby dzieci ich nie udostępniały innym, natomiast rodzice/opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie/pranie/ew. dezynfekcję zabawki.

7.Sala zabaw wietrzona jest co najmniej raz na godzinę, w przypadku obecności dzieci -poprzez uchylenie okien.

 1. Dzieci są przyprowadzane i odbierane przez osoby zdrowe.
 2. Jeżeli w domu przebywa osoba w izolacji nie wolno przyprowadzać dziecka  do przedszkola.
 3. Przy wejściu do budynku zorganizowane jest stanowisko do odkażania rąk.
 4. Rodzice/opiekunowie przyprowadzający/ odbierający dzieci zachowują dystans w odniesieniu do pracowników podmiotu, jak i innych dzieci i ich rodziców.
 5. Obowiązuje zakaz wchodzenia rodzica/opiekuna do sal przedszkolnych, w których przebywają dzieci zarówno podczas pozostawiania, jak i odbierania dziecka z przedszkola.

13.W przedszkolu ogranicza się przebywanie osób trzecich z zachowaniem wszelkich środków ostrożności ( tylko osoby bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej )

 1. W przedszkolu uzgadnia się oraz zapewnia sposoby szybkiej komunikacji z rodzicami/

opiekunami dziecka.

 1. Po wejściu do sali dziecko proszone jest o umycie rąk.
 2. Zaleca się korzystanie przez dzieci z pobytu na świeżym powietrzu optymalnie na

terenie podmiotu, ale z możliwością skorzystania z terenów rekreacyjnych.

 1. Podczas pobytu dziecka w przedszkolu, w razie wątpliwości, co do jego stanu zdrowia, szczególnie w przypadku niepokojących objawów chorobowych - pracownicy dokonują pomiarów temperatury za zgodą rodzica/opiekuna.
 2. W sali wyznacza się miejsce dla dzieci z oznakami choroby.
 3. W przedszkolu dostępne są instrukcje obrazkowo - instruktażowe: mycia rąk, dezynfekcji rąk, zakładania – zdejmowania maseczek, zakładania – zdejmowania rękawiczek stanowiące zestaw do niniejszej procedury .
 4. Przedszkole wyposażone jest w środki do dezynfekcji rąk i dezynfekcji powierzchni na bazie alkoholu (minimum 60%).
 5. W kuchni i stołówce stosuje się płyny dezynfekujące przeznaczone do czyszczenia powierzchni i sprzętów w gastronomii.
 6. W placówce są dostępne dla pracowników środki ochrony (maski i rękawiczki).
 7. Prowadzony i odnotowywany jest monitoring prac dezynfekcyjnych wykonywanych
  w salach zabaw, pomieszczeniach sanitarno – higienicznych, szatni, gabinetach administracyjnych, ciągach komunikacyjnych.
 8. Przy organizacji żywienia w przedszkolu, obok warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszących się do funkcjonowania żywienia zbiorowego - dodatkowo wprowadza się zasady szczególnej ostrożności zabezpieczenia epidemiologicznego pracowników.

 

OBOWIĄZKI   PRACOWNIKÓW   W   OKRESIE   PANDEMII   COVID-19

 1. Do przedszkola mogą przychodzić zdrowi pracownicy oraz gdy ich domownicy nie przebywają w izolacji z uwagi na COVID-19.
 2. Każdy pracownik, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów powinien pozostać
  w domu, skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej i pilnie zawiadomić dyrektora przedszkola.
 3. Każdy pracownik przystępujący do prac dezynfekcyjnych zobowiązany jest założyć rękawiczki lub bezwzględnie po zakończeniu prac dokładnie umyć ręce.
 4. Pracownicy przedszkola sami decydują czy obowiązki związane z organizacją zajęć z dziećmi lub wykonywaniem czynności dezynfekujących wykonują w maseczce lub przyłbicy – nie ma nakazu.
 5. Pracownicy kuchni nie powinni kontaktować się z dziećmi oraz personelem opiekującym się dziećmi, podczas pracy pozostają w strefie kuchennej.
 6. Bezwzględnie przy każdym wejściu do strefy kuchennej, np. z magazynu - odkażają ręce płynem do dezynfekcji rąk.
 7. Nauczyciele prowadzący zajęcia  z dziećmi również:
 8. a) wyjaśniają dzieciom, jakie zasady obowiązują w przedszkolu w okresie pandemii - na poziomie rozumowania dziecka, w formie pozytywnej, aby wzmocnić poczucie bezpieczeństwa i odpowiedzialności za swoje zachowanie.
 9. b) systematyczne przypominają dzieciom zasady higieny dotyczące: mycia rąk przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety oraz po powrocie z przedszkolnego placu zabaw, umiejętnego zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania, unikania dotykania oczu, ust.
 10. c) zawiadamiają bezpośrednio lub telefonicznie dyrektora o niepokojących objawach zauważonych u dziecka pozostającego pod ich opieką i niezwłocznie powiadamiają rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania dziecka z przedszkola.

 

 1. Personel obsługi – pomoc nauczyciela :
 2. a) wietrzy salę zabaw, co najmniej raz na godzinę,
 3. b) wykonuje codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych i sanitarnych,
 4. c) dezynfekuje powierzchnie dotykane przez dzieci i pracowników - poręcze, klamki, włączniki światła, uchwyty, blaty stołów, poręcze krzeseł i inne będące na wyposażeniu sali,
 5. d) jeżeli to konieczne, asystuje dziecku w łazience, toalecie podczas wykonywania czynności higienicznych oraz dezynfekuje urządzenia sanitarne.
 6. e) przeprowadzając dezynfekcje ściśle przestrzega zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji.
 7. f) dziecko, u którego podczas pobytu w przedszkolu zaistnieją objawy chorobowe przeprowadza do wyznaczonego miejsca i odizolowuje je od innych osób.
 8. Pracownicy kuchni oraz intendent:
 9. a) przestrzegają warunków wymaganych przepisami prawa, dotyczącymi funkcjonowania zbiorowego żywienia,
 10. b) zobowiązani są do utrzymania wysokiej higieny mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.
 11. c) po zakończonej pracy gruntownie dezynfekują powierzchnie, sprzęty i pomieszczenia zaplecza kuchennego, zmywalni, obieralni.
 12. d) wstęp do magazynów żywieniowych ma wyłącznie intendent.
 13. e) intendent wydaje produkty szefowej kuchni wystawiając je na zewnątrz magazynu.
 14. f) intendent dba o bezpieczny i higieniczny odbiór zamówień od dostawców.

 

OBOWIĄZKI  RODZICÓW/OPIEKUNÓW  W  OKRESIE  PANDEMII  COVID-19

Rodzice/opiekunowie :

 1. Stosują się do procedur obowiązujących w przedszkolu związanych ze zwiększonym rygorem sanitarnym.

2 . Podpisują Oświadczenie//zgoda na pomiar temperatury// stanowiące załącznik nr 1 do procedury.

 1. Przekazują nauczycielowi telefonicznie lub osobiście informacje o stanie zdrowia dziecka, które są istotne dla wytycznych przeciwepidemicznych.
 2. Nie posyłają do przedszkola dziecka, jeżeli w domu przebywa osoba w izolacji.
 3. Przyprowadzają do przedszkola wyłącznie zdrowe dziecko – bez objawów chorobowych (kaszel, katar, ból brzucha, biegunka, wymioty, zapalenie spojówek, stany zapalne skóry, choroba zakaźna) oraz gdy nie został na nie nałożony obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej.
 4. Stosują się do zaleceń lekarskich, które mogą określić czas nieposyłania dziecka do przedszkola - jeśli wcześniej chorowało.
 5. Wyjaśniają dziecku, aby nie zabierało z domu zabawek i innych przedmiotów.
 6. Regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny m.in. myciu rąk wodą z mydłem, nie podawaniu ręki na przywitanie, unikania częstego dotykania oczu, nosa i ust.
 7. Utrwalają prawidłowe nawyki u dziecka podczas kichania czy kaszlu.
 8. Bezwzględnie przy każdym wejściu do przedszkola odkażają ręce płynem do dezynfekcji.
 9. Na terenie przedszkola pozostają w maseczce i zachowują dystans społeczny.
 10. Wskazują osoby do przyprowadzania/odbierania dziecka, przy czym każda z osób przyprowadza lub odbiera dziecko pojedynczo.
 11. Podają numer telefonu do tzw. szybkiego kontaktu. Są zobowiązani do odbierania telefonów z przedszkola oraz udzielania istotnych informacji o dziecku.

 

 

POSTĘPOWANIE NA WYPADEK PODEJRZENIA ZAKAŻENIA COVID-19  NA TERENIE PRZEDSZKOLA

 1. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych odsuwa się go od wykonywanych czynności, jeśli jest taka konieczność wzywa pomoc medyczną.
 2. Pracownik, który podejrzewa u siebie COVID-19 nie powinien przychodzić do pracy. Niezwłocznie powiadamia drogą telefoniczną dyrektora przedszkola i kontaktuje się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną.
 3. W przypadku wystąpienia u dziecka objawów chorobowych (bez względu na etiologię) jest ono izolowane od innych osób oraz niezwłocznie zawiadamia się rodzica/opiekuna
  o konieczności pilnego odebrania dziecka z przedszkola.

 

POSTANOWIENIA  KOŃCOWE

 1. Niniejsza Procedura obowiązuje z dniem 04.04.2022 r.

2.Treść procedury zamieszcza się w siedzibie przedszkola oraz na stronie internetowej PM 13

 

 

Zatwierdzam do realizacji:

Joanna Głos-Podgrodzka

Pabianice,  dn. 04. 04. 2022 r.