KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Dla rodziców

Z a ł ą c z n i k 
do Zarządzenia Nr 20/2021 dyrektora PM 13
z dnia 30. 08. 2020 r.

 

                       

Procedura bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19
w roku szkolnym 2021/2022 w Przedszkolu Miejskim nr 13 w Pabianicach

 

 Na podstawie: art. 68 ust. 1 pkt. 1 i 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2020.poz. 910); ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 ze zm.); ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U.
z 2019 r. poz. 59 ze zm.); ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020.374 z późn. zm.); Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020, poz. 1389); Wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 19 listopada 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych …, wydanych na podstawie art.8a ust. 5 pkt.2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej 
(Dz.U.2019.poz.5 oraz z 2020r. poz. 322, 374,567 i 1337) – V aktualizacja.

 

POSTANOWIENIA  OGÓLNE

 1. Niniejsza procedura dotyczy wszystkich pracowników Przedszkola świadczących pracę na terenie placówki w trakcie trwania pandemii koronawirusa oraz rodziców wychowanków.
 2. Celem procedury jest zminimalizowanie zagrożeń zakażenia COVID-19.
 3. Procedura określa działania i środki zapobiegawcze, które mogą zminimalizować możliwość zakażenia, jednak pomimo wszystkich podjętych środków bezpieczeństwa, nie pozwolą całkowicie wyeliminować ryzyka związanego z zakażeniem koronawirusem oraz wskazuje sposób postępowania na wypadek zakażenia lub zachorowania na COVID-19.
 4. W sytuacji zagrożenia epidemiologicznego skutkującego zawieszeniem przez dyrektora zajęć w tradycyjnej formie stosuje się „Procedurę zawieszenia zajęć w Przedszkolu Miejskim nr 13 w Pabianicach ”, stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszej procedury.

 

ZASADY  ORGANIZACYJNE  i  ZASADY  BHP

 

 1. W przedszkolu obowiązują aktualne wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego.
 2. Do przedszkola przychodzą wyłącznie dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych (kaszel, katar, ból brzucha, biegunka, wymioty, zapalenie spojówek, stany zapalne skóry, choroba zakaźna).
 3. Grupa dzieci przebywa w swojej sali zabaw, zgodnie z organizacją pracy przedszkola - za wyjątkiem wczesnych godzin porannych i popołudniowych podczas schodzenia oraz rozchodzenia się dzieci.
 4. Dzieci przebywają w przedszkolu bez maseczek, przyłbic ochronnych oraz rękawiczek.
 5. Do grupy przyporządkowani są w miarę możliwości organizacyjnych ci sami opiekunowie.
 6. W sali, w której przebywają dzieci usunięte są wszystkie pluszowe zabawki, przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie uprać lub zdezynfekować.
 7. Wprowadza się zakaz przynoszenia z domu do przedszkola zabawek oraz innych rzeczy.
 8. Sala zabaw wietrzona jest co najmniej raz na godzinę, w przypadku obecności dzieci -poprzez uchylenie okien.
 9. Dzieci są przyprowadzane i odbierane przez osoby zdrowe.
 10. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola.
 11. Przy wejściu do budynku zorganizowane jest stanowisko do odkażania rąk.
 12. Rodzice/opiekunowie przyprowadzający/ odbierający dzieci muszą zachować dystans społeczny wynoszący minimum 1,5 metra.
 13. Rodzice/ opiekunowie mogą wchodzić z dziećmi do przestrzeni wspólnej (hol, szatnia, korytarze), z zachowaniem zasady – 1 rodzic z dzieckiem/ dziećmi lub w odstępie od kolejnego rodzica z dzieckiem/dziećmi 1,5 m, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 14. Obowiązuje zakaz wchodzenia rodzica/opiekuna do sal przedszkolnych, zarówno podczas pozostawiania jak i odbierania dziecka.

15.W przedszkolu ogranicza się przebywanie osób trzecich do niezbędnego minimum, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności ( min. osłona ust i nosa, dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe)

16.W przedszkolu uzgadnia się oraz zapewnia sposoby szybkiej komunikacji
z rodzicami/opiekunami dziecka.

 1. Po wejściu do sali dziecko proszone jest o umycie rąk.
 2. Zaleca się korzystanie przez dzieci z pobytu na świeżym powietrzu, przy zachowaniu wymaganej odległości od osób trzecich – na terenie ogrodu przedszkolnego (dezynfekcja sprzętu rekreacyjnego jest monitorowana).
 3. Podczas pobytu dziecka w przedszkolu, w razie wątpliwości, co do jego stanu zdrowia, szczególnie w przypadku niepokojących objawów chorobowych - pracownicy dokonują pomiarów temperatury za zgodą rodzica/opiekuna.
 4. W przedszkolu wydziela się i oznacza jedno pomieszczenie na IZOLATORIUM, wyposażone w pakiet ochronny (maski, przyłbice, rękawiczki) lub wyznacza się miejsce
  z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób.
 5. W przedszkolu dostępne są instrukcje obrazkowo - instruktażowe: mycia rąk, dezynfekcji rąk, zakładania – zdejmowania maseczek, zakładania – zdejmowania rękawiczek stanowiące zestaw Załączników nr 2 do niniejszej procedury .
 6. Przedszkole wyposażone jest w środki do dezynfekcji rąk i dezynfekcji powierzchni na bazie alkoholu (minimum 60%).
 7. W kuchni i stołówce stosuje się płyny dezynfekujące przeznaczone do czyszczenia powierzchni i sprzętów w gastronomii.
 8. W placówce są dostępne dla pracowników środki ochrony (maski i rękawiczki).
 9. Prowadzony i odnotowywany jest monitoring prac dezynfekcyjnych wykonywanych
  w salach zabaw, pomieszczeniach sanitarno – higienicznych, szatniach, gabinetach administracyjnych, ciągach komunikacyjnych, w jadalni w oparciu o arkusz stanowiący Załącznik nr 3 do niniejszej procedury.
 10. Przy organizacji żywienia w przedszkolu, obok warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszących się do funkcjonowania żywienia zbiorowego - dodatkowo wprowadza się zasady szczególnej ostrożności zabezpieczenia epidemiologicznego pracowników.

OBOWIĄZKI   PRACOWNIKÓW   W   OKRESIE   PANDEMII   COVID-19

 Do przedszkola mogą przychodzić zdrowi pracownicy, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną lub infekcję dróg oddechowych oraz gdy ich domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub szpitalnych z uwagi na COVID-19.

 1. Każdy pracownik, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów powinien pozostać
  w domu, skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej i pilnie zawiadomić dyrektora przedszkola.
 2. W razie pogorszenia się stanu zdrowia pracownik dzwoni pod numer 999 lub 112
  i informuje, że może być zarażony koronawirusem.
 3. Każdy pracownik wchodząc do budynku przedszkola dezynfekuje ręce.
 4. Każdy pracownik przystępujący do prac dezynfekcyjnych zobowiązany jest założyć rękawiczki.
 5. Po skończonej pracy jednorazowe rękawiczki gumowe wyrzuca się do pojemnika wyznaczonego na odpady po dezynfekcji.
 6. Pracownicy przedszkola sami decydują czy obowiązki związane z organizacją zajęć

z dziećmi lub wykonywaniem czynności dezynfekujących wykonują w maseczce lub przyłbicy – nie ma nakazu.

 1. Pracownicy kuchni nie powinni kontaktować się z dziećmi oraz personelem opiekującym się dziećmi, podczas pracy pozostają w strefie kuchennej.
 2. Bezwzględnie przy każdym wejściu do strefy kuchennej, np. z magazynu - odkażają ręce płynem do dezynfekcji rąk.
 3. Nauczyciele prowadzący zajęcia  z dziećmi również:
 4. a) wyjaśniają dzieciom, jakie zasady obowiązują w przedszkolu w okresie pandemii - na poziomie rozumowania dziecka, w formie pozytywnej, aby wzmocnić poczucie bezpieczeństwa i odpowiedzialności za swoje zachowanie.
 5. b) systematyczne przypominają dzieciom zasady higieny dotyczące: mycia rąk przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety oraz po powrocie z przedszkolnego placu zabaw, umiejętnego zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania, unikania dotykania oczu, ust.
 6. c) organizują wyjścia poszczególnych grup na teren ogrodu przedszkolnego –tak by dzieci z poszczególnych grup nie stykały się z sobą i nie miały kontaktu z osobami trzecimi.
 7. d) zawiadamiają bezpośrednio lub telefonicznie dyrektora o niepokojących objawach zauważonych u dziecka pozostającego pod ich opieką i niezwłocznie powiadamiają rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania dziecka z przedszkola.
 8. Personel obsługi – pomoc nauczyciela :
 9. a) usuwa z sal przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie uprać lub zdezynfekować,
 10. b) wietrzy salę zabaw, co najmniej raz na godzinę,
 11. c) wykonuje codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania
  w czystości ciągów komunikacyjnych i sanitarnych,
 12. d) dezynfekuje powierzchnie dotykane przez dzieci i pracowników - poręcze, klamki, włączniki światła, uchwyty, blaty stołów, poręcze krzeseł i inne będące na wyposażeniu sali,
 13. e) asystuje dziecku w łazience, toalecie podczas wykonywania czynności higienicznych oraz dezynfekuje urządzenia sanitarne.
 14. f) przeprowadzając dezynfekcje ściśle przestrzega zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji
 15. g) dziecko, u którego podczas pobytu w przedszkolu zaistnieją objawy chorobowe przeprowadza do wyznaczonego pomieszczenia lub miejsca i odizolowuje się od innych osób z zapewnieniem odległości minimum 2 m.
 16. Pracownicy kuchni oraz intendent:
 17. a) przestrzegają warunków wymaganych przepisami prawa, dotyczącymi funkcjonowania zbiorowego żywienia,
 18. b) zobowiązani są do utrzymania wysokiej higieny mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.
 19. c) po zakończonej pracy gruntownie dezynfekują powierzchnie, sprzęty i pomieszczenia

zaplecza kuchennego, zmywalni, obieralni, szatni.

 1. d) wstęp do magazynów żywieniowych ma wyłącznie samodzielny referent.
 2. e) samodzielny referent wydaje produkty szefowej kuchni wystawiając je na zewnątrz magazynu.
 3. f) samodzielny referent dba o bezpieczny i higieniczny odbiór zamówień od dostawców.

 

OBOWIĄZKI  RODZICÓW/OPIEKUNÓW  W  OKRESIE  PANDEMII  COVID-19

 

Rodzice/opiekunowie :

 1. Stosują się do procedur obowiązujących w przedszkolu związanych ze zwiększonym rygorem sanitarnym w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19.
 2. Zobowiązani są do zapoznania i stosowania się do określonych procedur i złożenia stosownych oświadczeń, stanowiących Załącznik nr 4 do niniejszej procedury.

3 . Przekazują nauczycielowi telefonicznie lub osobiście informacje o stanie zdrowia dziecka, które są istotne dla wytycznych przeciwepidemicznych.

 1. Nie posyłają do przedszkola dziecka, jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji.
 2. Przyprowadzają do przedszkola wyłącznie zdrowe dziecko – bez objawów chorobowych (kaszel, katar, ból brzucha, biegunka, wymioty, zapalenie spojówek, stany zapalne skóry, choroba zakaźna).
 3. Stosują się do zaleceń lekarskich, które mogą określić czas nieposyłania dziecka do przedszkola - jeśli wcześniej chorowało.
 4. Wyjaśniają dziecku, aby nie zabierało z domu zabawek i innych przedmiotów.
 5. Regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny m.in. myciu rąk wodą z mydłem, nie podawaniu ręki na przywitanie, unikania częstego dotykania oczu, nosa i ust.
 6. Utrwalają prawidłowe nawyki u dziecka podczas kichania czy kaszlu.
 7. Bezwzględnie przy każdym wejściu do przedszkola odkażają ręce płynem do dezynfekcji.
 8. Na terenie przedszkola pozostają w maseczce i zachowują dystans społeczny wynoszący minimum 1,5 metra.
 9. Wskazują osoby do przyprowadzani/odbierania dziecka, przy czym każda z osób przyprowadza lub odbiera dziecko pojedynczo.
 10. Podają numer telefonu do tzw. szybkiego kontaktu. Są zobowiązani do odbierania telefonów z przedszkola oraz udzielania istotnych informacji o dziecku.

 

POSTĘPOWANIE NA WYPADEK PODEJRZENIA ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM NA TERENIE PRZEDSZKOLA

 

 1. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych powinien on niezwłocznie powiadomić drogą telefoniczną dyrektora lub wicedyrektora przedszkola oraz pilnie skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną.
 2. W przypadku wystąpienia u dziecka objawów chorobowych (bez względu na etiologię) jest ono izolowane od innych osób oraz niezwłocznie zawiadamia się rodzica/opiekuna
  o konieczności pilnego odebrania dziecka z przedszkola.

3.Dyrektor w przypadku potwierdzenia zakażenia SARS-CoV-2 stosuje się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pabianicach oraz wytycznych GIS dostępnych na stronie: https://www.gov.pl/web/koronawirus oraz https://www.gov.pl/web/gis, w tym:

 1. a) ustala się listę osób przebywających w tym samym czasie w części/ częściach przedszkola, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie,
 2. b) obszar w którym przebywała i poruszała się osoba zakażona należy poddać gruntowemu sprzątaniu oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty, włączniki i inne),
 3. Dyrektor powiadamia pozostałych pracowników, którzy mieli kontakt z chorym o sytuacji kryzysowej oraz stosowane są procedury zgodnie z instruktażem stacji powiatowo – epidemiologicznej.
 4. W przypadku potwierdzonego wystąpienia zakażenia koronawirusem u dziecka, rodzica lub pracownika - dyrektor za zgodą  organu prowadzącego  oraz  po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pabianicach na czas oznaczony może zawiesić zajęcia w tradycyjnej formie i decyduje o nauczaniu na odległość (zdalnie).

 

POSTANOWIENIA  KOŃCOWE

 

 1. Niniejsza Procedura wchodzi w życie z dniem 01.09.2021 r.
 2. Procedura obowiązuje do odwołania epidemii koronawirusa.
 3. Treść procedury zamieszcza się w siedzibie przedszkola oraz na stronie internetowej PM 13

 

 

Zatwierdzam   do   realizacji:

                 //Joanna Głos-Podgrodzka//

 

Pabianice,  dn. 30. 08. 2021 r.