Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Rekrutacja

Lista dzieci przyjętych do przedszkola w naborze uzupełniającym:

Dzieci przyjęte do przedszkola w naborze uzupełniającym

 


Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych  w rekrutacji uzupełniającej:

Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

 ZARZĄDZENIE  NR  10/2022

Dyrektora  Przedszkola  Miejskiego  nr  13 w   Pabianicach 

z dnia 28.04.2022r.
 

w sprawie: informacji o terminach rekrutacji uzupełniającej  dla dzieci na rok szkolny 2022 / 2023

     Na podstawie art. 154 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe  (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082) oraz  Zarządzenia Prezydenta Miasta Pabianic Nr 26/2022/P z dnia 28 stycznia 2022  w sprawie ustalenia na rok szkolny 2022/2023 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Pabianice

 

z a r z ą d z a   s i ę,   c o   n a s t ę p u j e:

 
§
1

Ogłasza się następujące terminy na potrzeby przeprowadzenia UZUPEŁNIAJĄCEJ rekrutacji dla dzieci na rok szkolny 2022/2023 do Przedszkola Miejskiego nr 13 w Pabianicach:

 

 1. od 04.05.2022 r. do 20.05.2022 r. - składanie przez rodziców/prawnych opiekunów wniosków rekrutacyjnych i dokumentacji potwierdzającej kryteria naboru - w formie elektronicznej poprzez stronę:

                     https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/pabianice

 1. od 24.05.2022 r. do 27.05.2022 r. – weryfikacja wniosków o przyjęcie do przedszkola, dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydatów warunków oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych przez komisję rekrutacyjną powołaną w przedszkolu;

 2. 02.06.2022 r. - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych (listy zamieszcza się na stronie internetowej przedszkola https://pm13.pl w zakładce REKRUTACJA oraz w siedzibie przedszkola);

 3. 10.06.2022r.- potwierdzenie przez rodzica/prawnego opiekuna kandydata  woli przyjęcia dziecka do przedszkola za pomocą systemu elektronicznego .

 4. w dniu 22.06.2022 r.- podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w rekrutacji uzupełniającej (listy zamieszcza się na stronie internetowej przedszkola https://pm13.pl w zakładce REKRUTACJA oraz w siedzibie przedszkola);

 5. od 22.06.2022r. dostarczanie niezwłocznie przez rodziców/prawnych opiekunów dzieci przyjętych w rekrutacji uzupełniającej do Przedszkola Miejskiego nr 13 wniosku wraz z jego załącznikami * w wersji papierowej.

( * wypełniony wniosek – pobrany z programu wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów – podpisanych przez oboje rodziców/opiekunów);

§3

Tryb odwoławczy stosuje się z zachowaniem terminów określonych w art. 158, ust. 6 – 9 cytowanej ustawy.

§4

Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji Rekrutacyjnej, powołanemu przez dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 13 w Pabianicach  odrębnym zarządzeniem.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do czasu zakończenia uzupełniającego postępowania rekrutacyjnego na rok 2022/2023.

 

 

                                                                                    Joanna Głos-Podgrodzka

Dyrektor Przedszkola

Miejskiego nr 13  w Pabianicach

 

 


Lista dzieci przyjętych do Przedszkola Miejskiego Nr 13
 
Lista dzieci nieprzyjętych do Przedszkola Miejskiego nr 13 z pierwszej preferencji
 
Od  dnia 7.04.2022 r.  należy dostarczyć jak najszybciej do przedszkola, do którego dziecko zostało przyjęte, wypełniony wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata określonych kryteriów.

Na dokumencie papierowym wymagane są już podpisy obojga rodziców, o ile jeden z rodziców nie został pozbawiony władzy rodzicielskiej, lub gdy jego władza rodzicielska została ograniczona.
 

 

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI MIEJSKICH
PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO PABIANICE
W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

 

Drodzy Rodzice dzieci biorących udział w rekrutacji na rok 2022/2023!

 

Podczas wypełniania i wysyłania wniosku rekrutacyjnego należy zwrócić uwagę
na poprawność wprowadzonych danych
oraz
załączenie wszystkich wymaganych
oświadczeń.
Wniosek powinien zostać podpisany profilem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym.

 

Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które obecnie uczęszczają do przedszkoli w dniach od
1 do 14 lutego składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2022/2023 w przedszkolu, do którego uczęszcza dziecko. Brak złożonej deklaracji w wyznaczonym wyżej terminie lub jej złożenie po terminie traktowane będzie przez dyrektorów przedszkoli jako rezygnacja z przedszkola.

Od 24 lutego 2022 r. rozpoczyna się rekrutacja do Przedszkoli Miejskich
prowadzonych przez Miasto Pabianice w roku szkolnym 2022/2023. Wnioski drogą elektroniczną można składać do 16 marca 2022 r.

Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest z wykorzystaniem systemu informatycznego
w terminach określonych w zarządzeniu Prezydenta Miasta Pabianic w sprawie określenia harmonogramu przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Pabianice na rok szkolny 2022/2023.
We wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola wypełnionym elektronicznie rodzic może wskazać trzy wybrane przez siebie przedszkola, zgodnie ze swoimi preferencjami. 


Zgodnie ze obowiązującymi przepisami dzieci sześcioletnie zobowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne.

 

Wniosek zgłoszenia dziecka do przedszkola miejskiego w Pabianicach  https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/pabianice

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka w rodzinie.

Oświadczenie o aktualnym zatrudnieniu lub nauce.

Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka.

Wszystkie powyższe dokumenty, które załączają Państwo podczas wypełniania wniosku dostępne są w programie. 

 

Uchwała Nr XXIX/312/21 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 4 lutego 2021 r.
w sprawie określenia kryteriów stosowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli
publicznych i publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest
Miasto Pabianice

Zarządzenie Prezydenta Miasta Pabianic Nr 26/2022/P z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia na rok szkolny 2022/2023 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli miejskich i klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Pabianice.

 


 

Zasady rekrutacji do przedszkoli miejskich na rok szkolny 2022/2023

 

         Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli miejskich prowadzone jest z wykorzystaniem systemu informatycznego w terminach określonych w Zarządzeniu nr 26/2022/P Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia na rok szkolny 2022/2023 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli miejskich i klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Pabianice.

Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat. Wychowanie przedszkolne jest realizowane w przedszkolu.

Dzieci 6-letnie (urodzone w 2016 r.)

 • obowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu lub innej formie wychowania przedszkolnego. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat,
 • na wniosek rodziców dziecko może rozpocząć naukę w klasie I szkoły podstawowej.

Dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym kontynuują przygotowanie przedszkolne w przedszkolu lub innej formie wychowania przedszkolnego.

Dzieci 5-letnie (urodzone w 2017 r.), dzieci 4-letnie (urodzone w 2018 r.) oraz dzieci 3-letnie (urodzone w 2019 r.) mają ustawowe prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego.

 
W sytuacji nieprzyjęcia dziecka w postępowaniu rekrutacyjnym do żadnego
z przedszkoli wskazanych we wniosku o przyjęcie, Prezydent Miasta Pabianic wskaże rodzicom inne przedszkole, które przyjmie dziecko.

Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli miejskich na rok szkolny 2022/2023 zostały przygotowane w oparciu o zapisy rozdziału 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082).

 1. W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział dzieci 3-, 4-, 5- i 6-letnie (urodzone w latach 2016-2019) oraz dzieci, którym odroczono obowiązek szkolny zamieszkałe w Pabianicach.
 2. Rodzice/prawni opiekunowie kandydatów zamieszkałych poza Pabianicami mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka w postępowaniu uzupełniającym, jeżeli przedszkole będzie dysponowało wolnymi miejscami.
 3. Dzieci urodzone w 2020 r. nie biorą udziału w rekrutacji. Rodzice/prawni opiekunowie mogą ubiegać się o przyjęcie do przedszkola dopiero po zakończeniu postępowania uzupełniającego (po 31 sierpnia 2022 r.) na wolne miejsca po ukończeniu przez dziecko 2,5 lat.
 4. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się co roku na kolejny rok szkolny na wolne miejsca w przedszkolu.
 5. W terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które obecnie uczęszczają do przedszkola składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2022/2023 w przedszkolu do którego uczęszcza dziecko. Brak złożonej deklaracji w wyznaczonym wyżej terminie lub jej złożenie po terminie traktowane będzie przez dyrektora jako rezygnacja z przedszkola.
 6. Rodzice/prawni opiekunowie decydując się na zmianę przedszkola, do którego w roku szkolnym 2021/2022 uczęszcza dziecko, nie składają w tym przedszkolu deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego. Dziecko uczestniczy w takim przypadku w postępowaniu rekrutacyjnym na takich samych zasadach jak dzieci zapisywane po raz pierwszy. Złożenie deklaracji uniemożliwia wzięcie udziału w postępowaniu rekrutacyjnym do innego przedszkola/oddziału przedszkolnego. W razie nieprzyjęcia dziecka do nowego przedszkola w dotychczasowym przedszkolu nie będzie dla niego zarezerwowane miejsce.
 7. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest z wykorzystaniem systemu informatycznego poprzez stronę https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/pabianice

w terminach określonych w Zarządzeniu nr 26/2022/P Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia na rok szkolny 2022/2023 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli miejskich i klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Pabianice.

 • włączenie się w rekrutację musi nastąpić pomiędzy datą rozpoczęcia etapu składania wniosków o przyjęcie, a datą zakończenia tego etapu, jednak:
  data i godzina wprowadzenia danych dziecka do systemu informatycznego,
  • data i godzina zatwierdzenia wniosku
  nie mają wpływu na kolejność przyjęć dzieci.
 1. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest na wniosek rodzica/prawnego opiekuna kandydata. We wniosku o przyjęcie należy wskazać wybrane przedszkole maksymalnie trzy placówki według swoich preferencji w porządku od najbardziej do najmniej preferowanego.
 2. Wypełniony wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów rodzic jest zobowiązany dostarczyć do przedszkola, do którego dziecko zostało przyjęte.
 3. Potwierdzenie przez rodzica wymaganym dokumentem spełniania przez kandydata kryteriów pierwszego etapu postępowania rekrutacyjnego:
  • niepełnosprawność kandydata, rodziców, rodzeństwa – orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, poz. 1981),
  • oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka w rodzinie, potwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu rodzinnego orzekającym rozwód lub separację lub akt zgonu,
  • objęcie kandydata pieczą zastępczą – dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821 z późn. zm.).
 4. Potwierdzenie przez rodzica/prawnego opiekuna wymaganym dokumentem spełniania przez kandydata kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego:
  • oświadczenie rodzica/ opiekuna prawnego o aktualnym zatrudnieniu lub nauce,
  • zaświadczenie wydane przez Żłobek Miejski w Pabianicach.
 5. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola. Dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.
 6. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może:
 • żądać od rodziców/prawnych opiekunów przedstawienia dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach (przewodniczący wyznacza termin przedstawienia dokumentów),
 • zwrócić się do wójta/ burmistrza/ prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata o potwierdzenie okoliczności zawartych w oświadczeniach.
 1. Prezydent miasta w celu potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniach:
 • korzysta z informacji, do których ma dostęp z urzędu,
 • może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji,
 • może zlecić przeprowadzenie wywiadu, aby zweryfikować oświadczenie
  o samotnym wychowywaniu dziecka (do wywiadu stosuje się przepisy dotyczące rodzinnego wywiadu środowiskowego przeprowadzonego w celu ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z 2021 r. poz. 1162, 1981, 2270). O wynikach weryfikacji oświadczeń informuje przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.
 1. W przypadku braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu komisja rekrutacyjna rozpatrując wniosek, nie uwzględnia kryterium, które nie zostało potwierdzone.
 2. Na podstawie spełnianych przez kandydata kryteriów kwalifikacyjnych komisja ustala kolejność przyjęć:
 • w przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie kryteria określone w art. 131 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe, tzw. kryteria ustawowe,
 • w przypadku uzyskania równorzędnych wyników przez kandydatów lub gdy są wolne miejsca w przedszkolu, pod uwagę brane są kryteria dodatkowe określone w Uchwale Nr XXIX/312/21 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 4 lutego 2021 r. w sprawie określenia kryteriów stosowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli publicznych i publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Pabianice.
 • w przypadku uzyskania przez kilku kandydatów równorzędnej sumy punktów uzyskanych z kryteriów ustawowych i lokalnych, o przyjęciu do danego przedszkola ostateczną decyzję podejmuje komisja rekrutacyjna.
 1. Wyniki postępowania rekrutacyjnego komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości w formie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia.
 2. Po podaniu przez przedszkole listy kandydatów zakwalifikowanych
  i niezakwalifikowanych, rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany do potwierdzenia woli przyjęcia za pomocą systemu elektronicznego. Brak potwierdzenia woli jest jednoznaczne z rezygnacją z przyjęcia do przedszkola.
 3. Komisja rekrutacyjna przyjmuje dziecko do przedszkola, jeżeli zostało zakwalifikowane do przyjęcia i rodzice potwierdzili wolę  oraz podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.
 4. Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które nie zostały przyjęte, mogą:
 • wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych,
 • wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
 1. Przydział dzieci do konkretnych oddziałów w przedszkolach nastąpi po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego. Organizacja grup przedszkolnych (jednorodnych wiekowo lub mieszanych) uzależniona jest od liczby i wieku dzieci kontynuujących edukację przedszkolną i przyjętych w rekrutacji.

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Podpis obojga rodziców nie będzie wymagany, gdy jeden z rodziców został pozbawiony władzy rodzicielskiej lub gdy jego władza rodzicielska została ograniczona do danego zakresu spraw. W przypadku braku zgody rodziców/ prawnych opiekunów (podpisu obojga) konieczne jest rozstrzygnięcie sądu opiekuńczego.