Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Rekrutacja

RODZICE/OPIEKUNOWIE DZIECI
PRZYJĘTYCH DO PRZEDSZKOLA
DOSTARCZAJĄ DO PLACÓWKI

WYPEŁNIONY I PODPISANY PRZEZ OBOJE
RODZICÓW/OPIEKUNÓW WNIOSEK
REKRUTACYJNY WRAZ Z DOKUMENTAMI
POTWIERDZAJĄCYMI SPEŁNIANIE PRZEZ
KANDYDATA WSKAZANYCH KRYTERIÓW

 

Lista osób przyjętych

Lista osób nieprzyjętych z pierwszej preferencji

 

 

 

WARUNKIEM PRZYJĘCIA

DZIECKA ZAKWALIFIKOWANEGO

DO PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 13

NA ROK SZKOLNY 2023/2024

 JEST ZŁOŻENIE PRZEZ RODZICA/PRAWNEGO OPIEKUNA

OŚWIADCZENIA WOLI W SYSTEMIE VULKAN- W PROFILU KANDYDATA

 

Lista dzieci zakwalifikowanych do Przedszkola Miejskiego nr 13

Lista dzieci niezakwalifikowanych do Przedszkola Miejskiego nr 13

Lista dzieci zakwalifikowanych do innej placówki

 


 

REKRUTACJA 2023/2024

 

 

Szanowni Państwo/ Opiekunowie !

Prosimy o załączenie w systemie Vulcan zdjęć lub skanów dokumentów potwierdzających spełnianie przez Kandydata wybranych przez Państwa kryteriów oraz podpisywanie wniosków elektroniczne (e-puap, bankowość elektroniczna, ZUS itp.)

 

→ ZASADY REKRUTACJI←

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2023/2024:

 

 1. Od 01 marca do 21 marca - przyjmowanie wniosków w ramach rekrutacji w formie elektronicznej poprzez stronę:

https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/pabianice

 1. Od 22 do 29 marca - weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym;
 2. 03 kwietnia - podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych (listy zamieszcza się na stronie przedszkola w zakładce REKRUTACJA oraz w siedzibie przedszkola;
 3. Od 03 kwietnia do 06 kwietnia - potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia (dokument potwierdzenia woli przyjęcia za pomocą systemu elektronicznego).
 4. 17 kwietnia - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych na stronie przedszkola w zakładce REKRUTACJA oraz w siedzibie przedszkola;
 5. Od 17 kwietnia - dostarczanie do przedszkola, do którego dziecko zostało przyjęte wypełnionego wniosku wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów;
 6. Pisemne zgłaszanie przez dyrektorów dzieci nieprzyjętych - od 18 do 24 kwietnia;
 7. Wskazanie przez Prezydenta Miasta Pabianic rodzicom innego przedszkola - od 25 do 08 maja;
 8. Przyjmowanie wniosków w ramach rekrutacji uzupełniającej w formie elektronicznej od 16 maja do 22 maja 2023 r.;
 9. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów
  branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 25 maja do 31 maja 2023 r.;
 10. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 5 czerwca 2023 r.;
 11. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w formie elektronicznej 15 czerwca 2023 r.;
 12. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 19 czerwca 2023r.

 

ZARZĄDZENIE    NR    03/2023

Dyrektora  Przedszkola  Miejskiego  Nr  13 w   Pabianicach  

 z  dnia   31  stycznia  2023 r.

 

 

w sprawie: informacji o terminach rekrutacji dzieci

na rok szkolny 2023 / 2024

 

 

     Na podstawie art. 154 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe  (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082) oraz  Zarządzenia Prezydenta Miasta Pabianic Nr 424/2022/P z dnia 21 grudnia 2022  w sprawie ustalenia na rok szkolny 2023/2024 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Pabianice

z a r z ą d z a   s i ę,   c o   n a s t ę p u j e:

§1

Nabór wniosków rekrutacyjnych na rok szkolny 2023/2024 poprzedza:

 

 1. od 20.02.2023 r. do 23.02.2023 r. - przyjmowanie deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego dla dzieci uczęszczających obecnie do Przedszkola Miejskiego Nr 13 w Pabianicach.

 

 1. od 24.02.2023 r. – weryfikacja deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego oraz stwierdzenie wolnych miejsc rekrutacyjnych na rok szkolny 2023/2024.

§2

 

Ogłasza się następujące terminy na potrzeby przeprowadzenia rekrutacji dzieci na rok szkolny 2023/2024 do Przedszkola Miejskiego Nr 13 w Pabianicach:

 

 1. Od 01.03.2023 do 21.03.2023 - przyjmowanie wniosków w ramach rekrutacji w formie elektronicznej poprzez stronę: 
  https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/pabianice;

 2. Od 22.03.2023 do 29.03.2023- weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym;
 3. 03.04.2023- podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych (listy zamieszcza się na stronie internetowej przedszkola  www.pm13.pl w zakładce REKRUTACJA oraz w siedzibie przedszkola);
 4. Od 03.04.2023 do 06.04.2023po ogłoszeniu listy kandydatów zakwalifikowanych - potwierdzenie przez rodzica/prawnego opiekuna kandydata  woli przyjęcia dziecka do przedszkola w postaci oświadczenia złożonego w formie elektronicznej poprzez stronę:

https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/pabianice;

5. W dniu 17.04.2023- podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych (listy zamieszcza się na stronie internetowej przedszkola www.pm13.pl  w zakładce REKRUTACJA oraz w siedzibie przedszkola);

6. od 17.04.2023r. dostarczanie niezwłocznie przez rodziców/prawnych opiekunów dzieci przyjętych do Przedszkola Miejskiego nr 13 wniosku wraz z jego załącznikami * w wersji papierowej.

              (* wypełniony wniosek – pobrany z programu wraz z dokumentami potwierdzającymi

               spełnienie przez kandydata kryteriów – podpisanych przez oboje rodziców/opiekunów);

    7. od 18.04.2023 do 24.04.2023 pisemne zgłaszanie przez dyrektorów dzieci nieprzyjętych

8. od 25.04.2023 do 08.05.2023- wskazanie przez Prezydenta Miasta Pabianic rodzicom innego przedszkola

§3

Ogłasza się następujące terminy na potrzeby przeprowadzenia postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2023/2024 do Przedszkola Miejskiego Nr 13 w Pabianicach:

 

 1. od 16.05.2023 r. do 22.05.2023 r. - składanie przez rodziców/prawnych opiekunów wniosków i pozostałej dokumentacji potwierdzającej kryteria naboru w formie elektronicznej       
              
  https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/pabianice 

 2. od 25.05.2023 r. do 31.05.2023 r. – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów
 3. w dniu 05.06.2023 r. -  podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych listy ogłasza się w siedzibie przedszkola oraz na stronie na BIP
 4. do dnia 15.06.2023 r. – potwierdzenie przez rodzica/prawnego opiekuna kandydata – woli  przyjęcia dziecka do przedszkola w postaci oświadczenia złożonego w formie elektronicznej poprzez stronę:
  https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/pabianice
 5. w dniu 19.06.2023 r.- podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, listy ogłasza się w siedzibie  przedszkola www.pm13.pl oraz na stronie BIP

§4

 

Tryb odwoławczy stosuje się z zachowaniem terminów określonych w art. 158, ust. 6 – 9 cytowanej ustawy.

§5

Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji Rekrutacyjnej, powołanemu przez dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 13 w Pabianicach  odrębnym zarządzeniem.

§6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego na rok 2023/2024.

                                                                                  

// Joanna Głos-Podgrodzka//

Dyrektor Przedszkola

Miejskiego Nr 13  w Pabianicach