Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Rekrutacja

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2024/2025


Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025 prowadzona będzie w dniach od 26 lutego 2024 r. do 15 marca 2024 r. za pośrednictwem systemu elektronicznego naboru Vulcan pod adresem: https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/pabianice.

W rekrutacji mogą brać udział dzieci urodzone w latach 2018 - 2021, zamieszkałe w Pabianicach.
Dzieci urodzone w roku 2022 nie biorą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym. Ich rodzice mogą się ubiegać o miejsce w przedszkolu w rekrutacji uzupełniającej, jeśli przedszkole będzie taką prowadziło. Dzieci zamieszkałe poza Pabianicami nie mogą brać udziału w postępowaniu rekrutacyjnym. Ich rodzice mogą się ubiegać o miejsce w przedszkolu w rekrutacji uzupełniającej, jeśli przedszkole będzie taką prowadziło. We wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola wypełnionym elektronicznie rodzic może wskazać trzy wybrane przedszkola, zgodnie ze swoimi preferencjami. Wybranie jednego przedszkola nie gwarantuje przyjęcia kandydata do wskazanej placówki. Załączane przez rodzica do wniosku rekrutacyjnego dokumenty w formie zdjęć lub skanów muszą być czytelne, w rozdzielczości umożliwiającej komisji odczytanie ich treści. Wniosek musi być podpisany elektronicznie (przy użyciu profilu zaufanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego) przez przynajmniej jednego rodzica. Wniosek wypełniony niewłaściwie oraz bez koniecznych załączników będzie odrzucony przez komisję rekrutacyjną. Wówczas należy zalogować się ponownie na platformie elektronicznego naboru, dokonać poprawienia wniosku lub dołączyć wskazane dokumenty, zgodnie z komentarzem i uwagami komisji, a następnie ponownie podpisać i wysłać wniosek.

WAŻNE

ZATWIERDZONY PRZEZ KOMISJĘ REKRUTACYJNĄ WNIOSEK NALEŻY ZAPISAĆ NA KOMPUTERZE LUB W PAMIĘCI URZĄDZENIA (NP: TELEFONU) ORAZ WYDRUKOWAĆ. WYDRUKOWANY WNIOSEK MUSI BYĆ OPATRZONY PODPISAMI OBOJGA RODZICÓW.

W dniu 20 marca 2024 r. w siedzibie przedszkola zostanie podana do publicznej wiadomości lista kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do przedszkola. Rodzice na wskazany przez siebie adres e-mail otrzymają również informację z platformy elektronicznego naboru Vulcan.

W dniach od 20 do 25 marca 2024 r. w systemie elektronicznego naboru rodzice kandydatów zakwalifikowanych zobowiązani są do potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do przedszkola.

WAŻNE

OŚWIADCZENIE O WOLI PRZYJĘCIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA NALEŻY ZAPISAĆ NA KOMPUTERZE LUB W PAMIĘCI URZĄDZENIA (NP: TELEFONU) ORAZ WYDRUKOWAĆ. WYDRUKOWANE OŚWIADCZENIE MUSI BYĆ OPATRZONE PODPISAMI OBOJGA RODZICÓW.

W dniu 8 kwietnia 2024 r. w siedzibie przedszkola zostanie podana do publicznej wiadomości lista kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. Rodzice na wskazany przez siebie adres e-mail otrzymają również informację z platformy elektronicznego naboru Vulcan.

WAŻNE

RODZICE DZIECI PRZYJĘTYCH DO PRZEDSZKOLA ZOBOWIĄZANI SĄ DO DOSTARCZENIA WNIOSKU REKRUTACYJNEGO, DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE PRZEZ DZIECKO KRYTERIÓW ORAZ OŚWIADCZENIA RODZICÓW O WOLI PRZYJĘCIA DO PRZEDSZKOLA. WSZYSTKIE DOKUMENTY POWINNY BYĆ PODPISANE PRZEZ OBOJGA RODZICÓW. DOKUMENTY NALEŻY DOSTARCZYĆ DO PRZEDSZKOLA, DO KTÓREGO DZIECKO ZOSTAŁO PRZYJĘTE DO 12 KWIETNIA 2024 R.

Dokumenty wymagane do potwierdzenia pełnienia kryteriów ustawowych:
1. oświadczenie rodzica / opiekuna prawnego o wielodzietności rodziny (załącznik do pobrania w systemie elektronicznego naboru),
2. niepełnosprawność kandydata - orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności,
3. niepełnosprawność rodziców - orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.2024.44 t. j.),
4. niepełnosprawność rodzeństwa - orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.2024.44 t. j.),
5. oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka w rodzinie (załącznik do pobrania w systemie elektronicznego naboru),
6. objęcie kandydata pieczą zastępczą - dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U.2024.177 t . j. ze zm.).

Dokumenty wymagane do potwierdzenia spełnienia kryteriów lokalnych:
1. oświadczenie rodzica / opiekuna prawnego o aktualnym zatrudnieniu lub nauce (załącznik do pobrania w systemie elektronicznego naboru),
2. zaświadczenie wydane przez Żłobek Miejski w Pabianicach (jeśli dziecko uczęszczało).
Pozostałe kryteria lokalne należy wpisać we właściwe miejsca we wniosku.


Zasady rekrutacji do przedszkoli miejskich prowadzonych przez Miasto Pabianice w roku szkolnym 2024/2025 

https://um.pabianice.pl/artykul/487/4021/rekrutacja-do-przedszkoli-miejskich-prowadzonych-przez-miasto-pabianice-w-roku-szkolnym-2024-2025


ZARZĄDZENIE    NR    03/2024

Dyrektora  Przedszkola  Miejskiego  Nr  13 w   Pabianicach  

 z  dnia   26  stycznia  2024 r.

w sprawie: informacji o terminach rekrutacji dzieci

na rok szkolny 2024 / 2025

     Na podstawie art. 154 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe  (Dz. U. z 2023 poz 900 t.j.) oraz  Zarządzenia Prezydenta Miasta Pabianic Nr 464/2023/P z dnia 15 grudnia 2023   w sprawie ustalenia na rok szkolny 2024/2025 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Pabianice

z a r z ą d z a   s i ę,   c o   n a s t ę p u j e:

 §1

Nabór wniosków rekrutacyjnych na rok szkolny 2024/2025 poprzedza:

  1. od 19.02.2024 r. do 22.02.2024 r. - przyjmowanie deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego dla dzieci uczęszczających obecnie do Przedszkola Miejskiego Nr 13 w Pabianicach.

     2. od 23.02.2024 r. – weryfikacja deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego oraz stwierdzenie wolnych miejsc rekrutacyjnych na rok szkolny 2024/2025.
 

§2

Ogłasza się następujące terminy na potrzeby przeprowadzenia rekrutacji dzieci na rok szkolny 2024/2025 do Przedszkola Miejskiego Nr 13 w Pabianicach:

  1. od 26.02.2024 do 15.03.2024 - przyjmowanie wniosków w ramach rekrutacji w formie elektronicznej poprzez stronę:  

https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/pabianice

2. Od 16.03.2024 do 19.03.2024- weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym;

      3. 20.03.2024- podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych (listy zamieszcza się w siedzibie przedszkola);

      4. Od 20.03.2024 do 25.03.2024po ogłoszeniu listy kandydatów zakwalifikowanych - potwierdzenie przez rodzica/prawnego opiekuna kandydata  woli przyjęcia dziecka do przedszkola w postaci oświadczenia złożonego w formie elektronicznej poprzez stronę:

https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/pabianice;

5. W dniu 8.04.2024- podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych (listy zamieszcza się w siedzibie przedszkola);

   6. od 08.04.2024r. dostarczanie niezwłocznie przez rodziców/prawnych opiekunów dzieci przyjętych do Przedszkola Miejskiego nr 13 wniosku wraz z jego załącznikami * w wersji papierowej. (* wypełniony wniosek – pobrany z programu wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów – podpisanych przez oboje rodziców/opiekunów);

     7. od 09.04.2024 do 12.04.2024 pisemne zgłaszanie przez dyrektorów dzieci nieprzyjętych

     8. od 15.04.2024 do 26.04.2024- wskazanie przez Prezydenta Miasta Pabianic rodzicom innego przedszkola

§3

Ogłasza się następujące terminy na potrzeby przeprowadzenia postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2024/2025 do Przedszkola Miejskiego Nr 13 w Pabianicach:

  1. od 13.05.2024 r. do 17.05.2024 r. - składanie przez rodziców/prawnych opiekunów wniosków i pozostałej dokumentacji potwierdzającej kryteria naboru w formie elektronicznej poprzez stronę

                    https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/pabianice

      2. od 20.05.2024 r. do 22.05.2024 r. – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów;

      3. w dniu 23.05.2024 r. -  podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych listy ogłasza się w siedzibie przedszkola 

4.do dnia 28.05.2024 r. – potwierdzenie przez rodzica/prawnego opiekuna kandydata – woli  przyjęcia dziecka do przedszkola w postaci oświadczenia złożonego w formie elektronicznej poprzez stronę:

https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/pabianice

     5. w dniu 5.06.2024 r.- podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, listy ogłasza się w siedzibie przedszkola

 §4 

Tryb odwoławczy stosuje się z zachowaniem terminów określonych w art. 158, ust. 6 – 9 cytowanej ustawy.

§5

Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji Rekrutacyjnej, powołanemu przez dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 13 w Pabianicach odrębnym zarządzeniem.

§6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego na rok 2024/2025.

                                                                                  

// Joanna Głos-Podgrodzka//

Dyrektor Przedszkola

Miejskiego Nr 13  w Pabianicach