Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Programy autorskie

"Program pracy wychowawczej"

Programem wychowawczym objęte są dzieci w wieku przedszkolnym uczęszczające do danej palcówki przedszkolnej. Zadania wychowawcze zawarte w programie wychowawczym realizowane są w sposób jednolity przez wszystkich pedagogów w oparciu o odpowiedni dobór metod i form pracy, literaturę, pomoce dydaktyczne oraz stosowanie środków wychowawczych wzmacniających pozytywne zachowania dzieci. Wychowawcy powinni współpracować z rodziną dziecka w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych. W realizacji programu wychowawczego uczestniczą także dzieci, które wspólnie tworzą i przestrzegają Kodeksu Przedszkolaka. Pracownicy niepedagogiczni natomiast wspierać powinni działania nauczycieli. Program wychowawczy jest zbiorem celów ukierunkowujących działania nauczyciela oraz wspomagających w oparciu o pozytywną motywację, kształtowanie prawidłowych postaw funkcjonowania dzieci w grupie.

Wyodrębniono następujące jego cele:

 • Wzmacnianie więzi uczuciowej z rodziną i środowiskiem życia dziecka.
 • Nauka komunikacji werbalnej i niewerbalnej.
 • Nauka umiejętności zgodnego współżycia i współdziałania z otoczeniem.
 • Kształtowanie podstawowych zasad moralnych: życzliwości, tolerancji, sprawiedliwości, odpowiedzialności, uczciwości, polubownego rozwiązywania spraw konfliktowych i dochodzenia do kompromisu, rozróżniania dobra od zła itp.
 • Uświadamianie dzieci o ich prawach i obowiązkach.
 • Okazanie wsparcia w procesie budowania pozytywnego obrazu własnego "Ja".
 • Uświadomienie złożoności otaczającego świata i czyhających w nim zagrożeń.
 • Kształtowanie życzliwego i otwartego stosunku do ludzi i przyrody.
 • Wykształcenie nawyku dbałości o własne zdrowie, higienę i bezpieczeństwo.
 • Wspieranie rodziców w ich działaniach wychowawczych.

Obszary programu wychowawczego oparte zostały na podstawie programowej wychowania przedszkolnego:

 • Dziecko w społeczeństwie
 • Dziecko i jego zdrowie
 • Dziecko a ekologia
 • Dziecko - mały patriota
 • Dziecko, nauka i różne formy zainteresowań

Program wychowawczy opracowały Anna Różycka, Anna Świetlicka.


„Mały Geniusz”- program dla dzieci zdolnych.

Program "Mały geniusz"  jest programem otwartym bez podziału na grupy wiekowe. Nauczyciel realizuje treści biorąc pod uwagę zainteresowania, potrzeby, możliwości dzieci. Ważne jest, aby dziecko czerpało z uczestniczenia w zajęciach teatralnych, matematycznych, plastycznych radość i samozadowolenie, a także miało okazję do osiągania sukcesu i w konsekwencji motywację do podejmowania dalszych wyzwań.

Głównymi celami programu jest:

 • Stwarzanie okazji do poznawania różnorodnych technik plastycznych;
 • Rozwijanie wrażliwości zmysłowej, estetycznej;
 • Kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie;
 • Budzenie wiary we własne możliwości;
 • Stymulowanie rozwoju i inspirowanie twórczych działań dzieci;
 • Uwrażliwienie na piękno słowa mówionego;
 • Rozwijanie logicznego myślenia poprzez kształtowanie pojęć;
 • Nabywanie doświadczeń zarówno w sposób werbalny, jak i niewerbalny;
 • Wytwarzanie pozytywnych relacji i postaw w zakresie rozwoju dziecka;
 • Zaspokajanie potrzeb natury emocjonalnej;
 • Wyrabianie potrzeb społecznych;
 • Rozwijanie umiejętności posługiwania się językiem literackim;
 • Bogacenie czynnego słownictwa dzieci i uściślenie pojęć związanych z działalnością teatralną;
 • Rozwijanie umiejętności przedstawiania poznanych utworów za pomocą gestu, mimiki, ruchu;
 • Wdrażanie do posługiwania się mową poprawną pod względem gramatycznym i fleksyjnym;
 • Rozwijanie zainteresowań czytelniczych jako źródła wiedzy i przeżyć;
 • Rozwijanie aktywności twórczej w zakresie słowa mówionego;
 • Rozwijanie umiejętności operowania głosem pod względem intonacyjnych;
 • Rozbudzanie aktywności i samodzielności dzieci poprzez działania z zakresu edukacji matematycznej;
 • Nabywanie i rozwijanie umiejętności matematycznych potrzebnych do podjęcia nauki w szkole;
 • Nabywanie umiejętności praktycznego zastosowania w codziennym życiu kompetencji matematycznych;
 • Stwarzanie warunków do zdobywania kompetencji matematycznych w czasie zabawy;
 • Kształtowanie i rozwijanie odporności emocjonalnej koniecznej do radzenia sobie z zadaniami matematycznymi;

Program podzielony został na trzy aktywności:

 • Aktywność matematyczną;
 • Aktywność plastyczną;
 • Aktywność teatralną;
 • Dzięki programowi „Mały Geniusz” dzieci nabędą takie umiejętności jak:
 • dostrzeganie walorów estetycznych przedmiotów, zjawisk w przyrodzie, różnorodność barw i form;
 • posługiwanie się plamą, linią, szeroką paletą barw;
 • ukazywanie za pomocą działań plastycznych swoich spostrzeżeń i przeżyć o otaczającym świecie;
 • poznanie różnorodnych techniki plastycznych oraz będą posługiwać się nimi w praktyce;
 • przedstawienie ruchem, gestem danej postać, zwierzęcia, rzeczy, sytuacji, czynność;
 • rozpoznawanie, nazwanie, wyrażanie stanów emocjonalnych;
 • skoordynowanie ruchu ze słowem;
 • prawidłowe zbudowanie zdania pod względem gramatycznym;
 • wypowiadanie się na temat utworu;
 • tworzenie własnych zakończeń;
 • tworzenie własnej bajki, opowiadania;
 • stosowanie intonacji w wypowiedziach;
 • operowanie rekwizytem;
 • dostrzeganie rytmicznej organizacji czasu w stałych następstwach dnia i nocy, por roku, dni tygodnia i miesięcy;
 • odtworzenie wysłuchanych rytmów za pomocą układu klocków, pasków papieru itp.; mierzenie przedmiotów i rozumie stałość miary (długość, szerokość, wysokość);
 • dokonywanie pomiarów względem siebie lub innego przedmiotu;
 • nazywanie pory dnia, pory roku, dni tygodnia, miesiące stosuje określenia dzisiaj, wczoraj, jutro;
 • porównywanie wielkość przedmiotu względem siebie lub innego przedmiotu;
 • poznanie różnych rodzajów wag, poznanie  ich roli w określaniu masy przedmiotów;
 • rozwijanie umiejętności konstrukcyjnych i manipulacyjnych poprzez
 • wykorzystywanie w zabawach figur geometrycznych;
 • klasyfikowanie przedmiotów pod względem jednej lub kilku cech wspólnych;
 • porządkowanie jednorodnych przedmiotów w otoczeniu na podstawie różnic pomiędzy nimi;
 • układanie dowolnych kompozycji, mozaiki, obrazków z figur geometrycznych;
 • rozpoznawanie figur geometrycznych, określanie ich charakterystycznych cech;
 • Program opracowały Maria Szczecińska, Anna Łyszkowska, Marika Suwald.

Program terapii pedagogiczno - psychologicznej

Założenia programu

Program został przygotowany na potrzeby Przedszkola Miejskiego nr 13 w Pabianicach i jest zgodny z podstawą programową.
Skierowany jest do dzieci 3 -6 letnich wymagających pomocy psychologiczno – pedagogicznej. W założeniu program eksponuje działania ukierunkowane na usprawnianie funkcji słuchowo- językowych, wzrokowych, manualnych, grafomotorycznych, orientacji przestrzennej, umiejętności matematycznych oraz na kształcenie prawidłowego rozwoju społecznego i emocjonalnego.

Zajęcia mogą być prowadzone indywidualnie i grupowo i opierają się na wcześniejszych obserwacjach, opiniach i orzeczeniach wydawanych przez uprawnione poradnie. Program przewiduje stopniowe opanowanie poszczególnych umiejętności, poczynając od najprostszych zadań do coraz trudniejszych dostosowanych do indywidualnych predyspozycji i opierających się na wcześniejszych doświadczeniach dziecka. Treści programowe podzielone są na działy – zadania terapeutyczne.
Zawierają one obszary podstawy programowej, do których przyporządkowane zostały odpowiednie cele oraz sposoby realizacji. W programie uwzględniono metody, formy, zasady i środki stosowane w terapii oraz  oprócz wskazanych metody wspierające ogólny rozwój dziecka. Autorzy wskazują na znaczenie współpracy z rodzicami, nauczycielami, logopedą oraz - w miarę potrzeb – lekarzami specjalistami.

Cele programu:

 • poprawa komunikacji i stymulacja ogólnorozwojowa;
 • usprawnienie umiejętności koncentracji uwagi;
 • zwiększenie sprawności manualnej, koordynacji wzrokowo – ruchowej, grafomotoryki, wyrobienie płynności i harmonii ruchów ręki (ruchy okrężne, pionowe, poziome, faliste od strony lewej do prawej i z góry do dołu);
 • rozwój kompetencji społecznych;
 • poszerzanie zasobu słownictwa;
 • doskonalenie zdolności percepcyjnych i myślowych na materiale spostrzeganym wzrokowo; usamodzielnienie dziecka;
 • wspieranie rozwoju społeczno – emocjonalnego; eliminowanie konfliktów przez uczenie kompromisu, eliminowanie napięć emocjonalnych;
 • kształcenie poczucia obowiązkowości i odpowiedzialności;
 • praca nad poczuciem własnej wartości;
 • nauka wielozmysłowego poznawania otoczenia;
 • odkrycie i rozwijanie indywidualnych możliwości dziecka;
 • współdziałanie z nauczycielem;
 • wyzwalanie aktywności dziecka;
 • dostarczanie dziecku poczucia bezpieczeństwa;
 • rozluźnienie napięcia mięśniowego.

Metody i techniki

 • metoda malowania 10 palcami,
 • rysowane wierszyki,
 • techniki relaksacyjne,
 • elementy Metody Dobrego Startu – program przygotowujący do nauki pisania,
 • muzykoterapia,
 • zabawy paluszkowe,
 • pedagogika zabawy,
 • metoda Paula Dennisona,
 • metoda W, Sherborne,
 • metody E. Gruszczyk – Kolczyńskiej – elementy,
 • metody czynne, słowne, oglądowe.

Program opracowały Dorota Koziara, Aleksandra Rękorajska, Agnieszka Szyktac-Ciekańska.