Strona główna

UWAGA !!!

Rodzice, którzy będą przyprowadzać dzieci do przedszkola podczas wakacji 2020 roku zobowiązani są do oddania w pierwszym dniu przyjścia dziecka  deklaracji, która jest do pobrania na stronie internetowej przedszkola www.pm13 lub w przedsionku przedszkola. Jeśli rodzic nie dostarczy deklaracji dziecko nie zostanie przyjęte.

http://www.wikom.pl/pm13p-ce/upload/user/Deklaracja_na_wakacje_2020_r..pdf

 

 

UWAGA !!!

 DYŻUR WAKACYJNY

lipiec, sierpień’2020 r

 

Rodzice dzieci zakwalifikowanych zobowiązani są do wniesienia opłaty za pobyt oraz żywienie dziecka zgodnie z zadeklarowanym terminem pobytu dziecka podczas dyżuru wakacyjnego.

Należną kwotę do uiszczenia otrzymacie Państwo SMS-em do 12.06.2020 r. od intendenta przedszkola.

Opłaty należy uiszczać na konto bankowe przedszkola – 07 1560 0013 2973 0821 9000 0001  w nieprzekraczalnym terminie do 15.06.2020 r.

Brak widocznej opłaty we wskazanym terminie na konto przedszkola oznacza rezygnację z uczęszczania dziecka do przedszkola w okresie wakacyjnym.

                                                                                         Elżbieta Kmieć-dyrektor PM 13

http://www.wikom.pl/pm13p-ce/upload/user/Lista_dzieci_przyjetych_na_dyzur_wakacyjny..pdf 

 

 

ZAPISY  NA  DYŻUR  WAKACYJNY   –  INFORMACJA

Na podstawie  Zarządzenia Prezydenta Miasta Pabianic w sprawie funkcjonowania publicznych przedszkoli oraz ich oddziałów na ternie Miasta Pabianice w okresie lipiec-sierpień 2020 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Zapisy dzieci na dyżur wakacyjny (VII – VIII 2020) do Przedszkola Miejskiego Nr 13 w Pabianicach odbywają się w nieprzekraczalnym terminie:  

01.06. 2020 r.  –  05.06.2020 r.

Rodzice/opiekunowie prawni dokonują zgłoszenia dziecka składając osobiście wypełniony formularz zgłoszenia wraz z oświadczeniem o miejscu zatrudnienia - w siedzibie przedszkola  l u b  drogą elektroniczną na adres mailowy: pprzedszkolenr13@wp.pl.

Formularz można pobrać ze strony przedszkola: www.pm13.pl lub w siedzibie przedszkola.

Aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo wychowankom opieka odbywać się będzie w reżimie sanitarnym tj. zgodnie z obowiązującą „Procedurą bezpieczeństwa w PM 13 w okresie pandemii COVID-19” - placówka będzie dysponowała zmniejszoną liczbą miejsc.

W przypadku większej liczby chętnych niż możliwych miejsc - dzieci będą przyjmowane wg następujących kryteriów pierwszeństwa:

 1. Dziecko pracowników systemu ochrony zdrowia.
 2. Dziecko pracowników służb mundurowych.
 3. Dziecko pracowników handlu lub przedsiębiorstwa, realizujących zadania związane
  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
 4. Dziecko rodzica samotnie wychowującego – pracującego, nie mogącego zapewnić dziecku opieki w domu.
 5. Dziecko obojga rodziców pracujących, nie mogących zapewnić opieki dziecku
  w domu.

Po zakończeniu naboru zgłoszeń, w dniach:  08.06.2020 - 09.06.2020 dyrektor PM 13 dokona kwalifikacji  dzieci  na  podstawie  złożonych  formularzy wraz z oświadczeniami.

W dniu 10.06.2020 r. dyrektor PM 13 ogłasza do godz. 12.00 listę dzieci zakwalifikowanych na dyżur wakacyjny na stronie internetowej: www.pm13.pl oraz w siedzibie przedszkola.

Rodzice dzieci zakwalifikowanych zobowiązani są do wniesienia opłaty za pobyt oraz żywienie dziecka zgodnie z zadeklarowanym terminem pobytu dziecka podczas dyżuru wakacyjnego.

Opłaty należy uiszczać na konto bankowe przedszkola – 07 1560 0013 2973 0821 9000 0001  w nieprzekraczalnym terminie do 15.06.2020 r.

Brak widocznej opłaty we wskazanym terminie na konto przedszkola oznacza rezygnację z uczęszczania dziecka do przedszkola w okresie wakacyjnym.

Pabianice, dn. 28.05.2020
Dyrektor PM 13 w Pabianicach
 Elżbieta Kmieć

http://www.wikom.pl/pm13p-ce/upload/user/Formularz_zgloszenia_-_dyzur_wakacyjny.pdf 

 

 UWAGA!!! 

Szanowni Państwo – Rodzice dzieci z Przedszkola Miejskiego Nr 13 w Pabianicach.

 
       Przedszkole zostanie uruchomione od dnia 11 maja 2020 r. w celu zapewnienia opieki dzieciom rodziców pracujących wg następujących kryteriów pierwszeństwa: dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych - realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, pracowników handlu i przedsiębiorstw, obojga rodziców pracujących lub pracujących rodziców samotnych, którzy nie mogą zapewnić dziecku opieki w domu.

Chęć zgłoszenia uczęszczania dziecka do przedszkola na zajęcia opiekuńczo –wychowawcze powinna nastąpić, co najmniej dwa dni robocze - licząc od dnia, kiedy dziecko miałoby przyjść do przedszkola.

Rodzic pobiera formularz zgłoszenia ze strony internetowej: www.pm13.pl lub ze strony www.bip.um.pabianice.pl w zakładce jednostki organizacyjne lub w siedzibie przedszkola przy drzwiach wejściowych (od 8.00 do 12.00) – formularz będzie dostępny od dnia 06.05.2020 r. Wypełniony formularz rodzic przesyła droga mailową na adres: pprzedszkolenr13@wp.pl lub wrzuca do skrzynki  w siedzibie przedszkola.

Rodzic otrzyma telefoniczną lub mailową informację o zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu dziecka na zajęcia opiekuńczo – wychowawcze od nauczyciela grupy.

Dziecko przyprowadzone bez zgłoszenia oraz bez potwierdzenia przyjęcia - nie zostanie przyjęte.

W przypadku wyczerpania limitu miejsc w danym okresie, kolejne dzieci nie będą przyjmowane, nawet pomimo spełnienia w/w kryteriów, gdyż liczba dzieci oraz liczba opiekunów musi być zgodna z powierzchnią sali wg wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego (4 m2 na dziecko/opiekuna).  

 

UWAGA! Pobyt dziecka w placówce wiąże się ze zwiększonym ryzykiem ekspozycji na czynniki chorobotwórcze zarówno dla dzieci jak i pracowników przedszkola. W trosce o zdrowie naszych podopiecznych i personelu informujemy o wprowadzeniu zasad, wynikających z wprowadzonej w przedszkolu Procedury:

 1. Jeden rodzic/opiekun wchodzi z dzieckiem do budynku przedszkola i po dezynfekcji rąk (dorosły) zostają poddani pomiarowi temperatury.
 2. Obowiązuje zakaz przynoszenia z domu zabawek i innych rzeczy do przedszkola.
 3. Na teren budynku może wejść 10 rodziców z dziećmi.
 4. Rodzic wchodzi do szatni (max 2 rodziców), rozbiera dziecko z odzieży wierzchniej i prowadzi je przed drzwi sali (rodzic zostaje na korytarzu – zakaz wchodzenia do sali).
 5. Zanim dziecko wejdzie do sali pod opieką pracownika myję ręce.
 6. Rodzic pozostaje w masce do czasu wyjścia z budynku oraz zabiera maskę dziecka
  z przedszkola.
 7. Na terenie placówki dzieci nie noszą masek, ani rękawiczek.
 8. Wietrzenie sal odbywa się co godzinę.
 9. W ciągu dnia będzie prowadzona stała obserwacja stanu zdrowia dziecka (gorączka, kaszel, katar, łzawienie oczu, ból brzucha, złe samopoczucie) – w razie objawów choroby dziecko zostanie odizolowane. Zawiadamia się rodzica oraz Stację Sanitarno Epidemiologiczną i stosuje do dalszych wytycznych sanitarnych.
 10. Objawy infekcji (bez względu na ich etiologię) wykluczają dziecko z możliwości uczęszczania do Przedszkola.
 11. Kontakt rodzica z nauczycielem odbywa się wyłącznie w formie mailowej lub telefonicznej, w godzinach uzgodnionych z nauczycielką.

 Elżbieta Kmieć
Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 13
 w Pabianicach

http://www.wikom.pl/pm13p-ce/upload/user/Deklaracja.pdf

http://www.wikom.pl/pm13p-ce/upload/user/Formularz_zgloszenia.pdf

http://www.wikom.pl/pm13p-ce/upload/user/Procedura_bezpieczenstwa_covid_19.pdf

http://www.wikom.pl/pm13p-ce/upload/user/Zarzadzenie_procedura.pdf

http://www.wikom.pl/pm13p-ce/upload/user/Zarzadzenie_zawieszenie_6_-_10_V.pdf

http://www.wikom.pl/pm13p-ce/upload/user/Zarzadzenie__Nr_13_zawieszenie_od_14_-_26_IV.pdf

http://www.wikom.pl/pm13p-ce/upload/user/Zarzadzenie__Nr_6___zawieszenie_zajec_i_praca_zdalna.pdf

http://www.wikom.pl/pm13p-ce/upload/user/Zarzadzenie__Nr_8__w_spr._monitorowania_postepow_dziecka.pdf

http://www.wikom.pl/pm13p-ce/upload/user/Zarzadzenie_Nr_10_cenzurki.pdf

http://www.wikom.pl/pm13p-ce/upload/user/Zarzadzenie_nr_11_postojowe.pdf

http://www.wikom.pl/pm13p-ce/upload/user/Zarzadzenie_Nr_12_od_27_kwietnia_i_praca_zdalna.pdf

http://www.wikom.pl/pm13p-ce/upload/user/Zarzadzenie_Nr_12A_Procedura.pdf

http://www.wikom.pl/pm13p-ce/upload/user/Zarzadzenie_Nr_14_funkcjonowanie_przedszkola_11-24__V.pdf

http://www.wikom.pl/pm13p-ce/upload/user/Zarzadzenie_Nr_4_zawieszenie.pdf

http://www.wikom.pl/pm13p-ce/upload/user/Zarzadzenie_Nr_7_zasady_rozliczania_na_odleglosc.pdf

http://www.wikom.pl/pm13p-ce/upload/user/Zarzadzenie_Nr_9_zawieszenie_od_14_-_26_IV.pdf

http://www.wikom.pl/pm13p-ce/upload/user/rozporzadzenia/deklaracja_rodzica_zajecia_rewalidacyjne.pdf

http://www.wikom.pl/pm13p-ce/upload/user/rozporzadzenia/formularz_zgloszeniowy__na_zajecia_rewalidacyjne.pdf

http://www.wikom.pl/pm13p-ce/upload/user/rozporzadzenia/Informacja_dla_rodzicow_dla_dzieci_posiadajacych_orzeczenie_o_potrzebie_kszt._specjalnego.pdf

http://www.wikom.pl/pm13p-ce/upload/user/rozporzadzenia/Zarzadzenie_dyr._zdalne_18_V_-_7_VI.pdf

http://www.wikom.pl/pm13p-ce/upload/user/Zarzadzenie_Nr_17.pdf

http://www.wikom.pl/pm13p-ce/upload/user/Zarzadzenie_Nr_18.pdf

 

                                       

DRODZY RODZICE I PRZEDSZKOLAKI:) 

Przygotowałyśmy dla Was szereg niespodzianek w postaci prac i zadań do wykonania.

Odwiedzajcie zakładki swoich grup :)

Życzymy zdrówka i miłej zabawy :)

 

http://www.wikom.pl/pm13p-ce/upload/user/podstawa_programowa.docx

https://podstawaprogramowa.pl/Przedszkole