Misja

Jesteśmy przedszkolem które:

 • kształtuje dobre relacje pomiędzy rodzicami oraz społecznością lokalną
 • umacnia więzi rodzinne poprzez poznanie i pielęgnowanie tradycji
 • integruje oddziaływania wychowawcze domu i przedszkola
 • stwarza atmosferę akceptacji i bezpieczeństwa
 • poznaje wszechstronnie każde dziecko
 • wyrównuje szanse rozwojowe i edukacyjne
 • zapewnia warunki sprzyjające realizacji indywidualnej drogi rozwojudziecka poprzez wykorzystanie jego predyspozycji, zainteresowan i zdolności
 • stwarza warunki do rozwoju ekspresji oraz aktywności twórczej dzieci
 • kształtuje właściwe postawy w stosunku do innych osób oraz zainteresowanie najbliższym środowiskiem
 • wprowadza dzieci w świat wartości uniwersalnych
 • zapewnia optymalne warunki w zachowaniu zdrowia i bezpieczeństwa dzieci
 • gwarantuje rzetelną wiedzę i umiejętności praktyczne
 • organizuje zajęcia dodatkowe wspierające harmonijny rozwój dziecka
 • zapewnia stałą opiekę pedagogiczną podczas zajęć zarówno w placówce jak i poza terenem przedszkola
 • współpracuje z zaprzyjaźnionymi szkołami, przedszkolami, instytucjami kultury, zakładami pracy itp.

Istotą pracy edukacyjnej jest stymulowanie, inicjowanie, wspieranie rozwoju, potrzeb, dążeń, aspiracji poznawczych i działaniowych dzieci. Nasze przedszkole jest maleńką częścią społeczności, w której okazuje się dzieciom miłość, troskę, zrozumienie, akceptuje ich potrzeby i podkreśla podmiotowość dziecka.

Dzieci są aktywne, gdyż są zainteresowane zrozumieniem i byciem zrozumianym, są świadome swoich potrzeb i możliwości, mają poczucie wolności wyboru w stosunku do tego co robią i chcą robić, są zainteresowane jakością swojej pracy. Przebywają w środowisku życzliwym gdzie dominuje nagroda i tzw. wzmocnienie pozytywne.

Poszukiwania, działania innowacyjne i eksperymentalne są istotnymi cechami, które towarzyszą nauczycielkom tego przedszkola. Są one animatorami działań pomagających wychowankom poszukiwać, odkrywać i przekraczać ich dotychczasowe osiągnięcia. Jednym z założeń przedszkola jest uczynienie współodpowiedzialnymi za procesy edukacyjne wszystkich jego uczestników; nauczyciel-dzieci-rodzice. Szeroka współpraca z rodzicami oraz działania całego personelu zapewniają przyjazny i bezpieczny pobyt dziecka w przedszkolu.

Na sukces przedszkola miały wpływ:

 • Działania proekologiczne
 • Edukacja regionalna
 • Korelacja działań wychowawczych przedszkola z domem rodzinnym
 • Poszerzanie działan z zakresu wychowania muzycznego
 • Wykorzystanie bliskich dziecku i nauczycielowi technik C. Freineta