Rekrutacja

Rok szkolny 2019/2020

 

ZARZĄDZENIE NR 2/2019
Dyrektora  Przedszkola  Miejskiego  Nr  13 w Pabianicach  
z  dnia   26 stycznia  2019 r.

w sprawie:   informacji o terminach rekrutacji dzieci
na rok szkolny  2019/2020

Na podstawie art. 154 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zmianami) oraz na podstawie Załącznika nr 1 do Zarządzenia Nr 6/2019/P Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 11.01.2019 r. w sprawie ustalenia na rok szkolny 2019/2020 harmonogramu  czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz  w postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Pabianice.

zarządza się, co następuje:

 1

Nabór wniosków rekrutacyjnych poprzedza:

 1. od 04.02.2019 r. do 15.02.2019 r. - przyjmowanie deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego dla dzieci uczęszczających do Przedszkola Miejskiego Nr 13 w Pabianicach.
 2. do 27.02.2019 r. – weryfikacja deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego oraz stwierdzenie wolnych miejsc rekrutacyjnych na rok szkolny 2019/2020.
 • 2

Ogłasza się następujące terminy na potrzeby przeprowadzenia rekrutacji na rok szkolny 2019 / 2020 do Przedszkola Miejskiego Nr 13 w Pabianicach:

 1. od 28.02.2019 r. do 15.03.2019 r. - składanie przez rodziców/prawnych opiekunów wniosków i pozostałej dokumentacji potwierdzającej kryteria naboru;
 2. od 18.03.2019 r. do 20.03.2019 r. – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych;
 3. w dniu 22.03.2019 r. -  podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych (listy zamieszcza się do godz. 12.00 na tablicy informacyjnej w holu głównym przedszkola);
 4. do dnia 27.03.2019 r., po ogłoszeniu list kandydatów zakwalifikowanych – potwierdzenie przez rodzica/prawnego opiekuna kandydata - woli przyjęcia dziecka do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia;
 5. w dniu 02.04.2019 r. - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych (listy zamieszcza się do godz. 12.00 na tablicy informacyjnej w holu głównym przedszkola).
 6. od 03.04.2019 r. do 05.04.2019 r. – zgłoszenie przez dyrektora Przedszkola listy dzieci nieprzyjętych do Prezydenta Miasta Pabianic;
 7. od 08.04.2019 r. do 12.04.2019 r. – wskazanie przez Prezydenta Miasta Pabianic rodzicom dziecka nieprzyjętego innego przedszkola na terenie miasta Pabianic.
 • 3

Ogłasza się następujące terminy na potrzeby przeprowadzenia postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2019/2020 do Przedszkola Miejskiego Nr 13 w Pabianicach:

 1. od 06.05.2019 r. do 24.05.2019 r. - składanie przez rodziców/prawnych opiekunów wniosków i pozostałej dokumentacji potwierdzającej kryteria naboru;
 2. od 27.05.2019 r. do 31.05.2019 r. – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów;
 3. w dniu 07.06.2019 r. -  podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych (listy zamieszcza się do godz. 12.00 na tablicy informacyjnej w holu głównym przedszkola);
 4. do dnia 14.06.2019 r. – potwierdzenie przez rodzica/prawnego opiekuna kandydata - woli przyjęcia dziecka do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia;
 5. w dniu 24.06.2019 r. - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych (listy zamieszcza się do godz. 12.00 na tablicy informacyjnej w holu głównym przedszkola).
 • 4

Tryb odwoławczy stosuje się z zachowaniem terminów określonych w art. 158, ust. 6 – 9 cytowanej ustawy.

 • 5

Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji Rekrutacyjnej, powołanemu przez dyrektora PM 13 odrębnym zarządzeniem.

 • 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego na rok 2019/2020.

 

 Dyrektor PM13 w Pab.
 Elżbieta Kmieć

 

 

 http://www.wikom.pl/pm13p-ce/upload/user/STW._WOLNYCH_MIEJSC_2019.doc

http://www.wikom.pl/pm13p-ce/upload/user/OSWIADCZENIE_O_ZATRUDNIENIU.doc

 http://www.wikom.pl/pm13p-ce/upload/user/OSWIADCZENIE_SAMOTNY.docx

http://www.wikom.pl/pm13p-ce/upload/user/OSWIADCZENIE_WIELODZIETNY.docx

http://www.wikom.pl/pm13p-ce/upload/user/POTWIERDZENIE_WOLI_PRZYJECIA.docx

http://www.wikom.pl/pm13p-ce/upload/user/REGULAMIN_REKRUTACJI_2019.doc

http://www.wikom.pl/pm13p-ce/upload/user/RODO_REKRUTACJA.docx

http://www.wikom.pl/pm13p-ce/upload/user/WNIOSEK_REKRUTACYJNY_2019.doc

http://www.wikom.pl/pm13p-ce/upload/user/ZARZADZENIE_REGULAMIN_REKRUT.doc