Opłaty

PODSTAWA PRAWNA:

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r., poz.2156 z późn. zm.)

Uchwała Nr LV/703/18/ Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielone przez przedszkola miejskie prowadzone przez Gminę Miejską Pabianice – Miasto Pabianice.

OPŁATA ZA POBYT DZIECKA W PRZEDSZKOLU:

Pobyt dziecka w godzinach od 8:00 do 13:00 (podstawa programowa) jest bezpłatny.

Opłata za usługi świadczone przez przedszkole wynosi 1,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę korzystania ze świadczeń, tj. od 6:00 do 8:00 i od 13:00 do 17:00.

Wysokość miesięcznej opłaty za przedszkole stanowi iloczyn:

  • opłaty za 1 godzinę – 1,00 zł
  • zadeklarowanej liczby godzin pobytu dziecka dziennie poza podstawą programową
  • liczby dni roboczych w danym miesiącu

Opłata miesięczna za pobyt dziecka w przedszkolu ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu w miesiącu następującym po miesiącu, w którym dziecko było nieobecne, za każdy dzień nieobecności w miesiącu poprzednim.

ŻYWIENIE DZIECI:

Dzienna stawka żywieniowa wynosi 5,00 zł i obejmuje zakup surowców i produktów potrzebnych do przygotowania trzech posiłków: śniadania, obiadu, podwieczorku:

  • śniadanie + obiad + podwieczorek – 5,00 zł
  • śniadanie + obiad lub obiad + podwieczorek – 4,00 zł
  • obiad – 2,50 zł

Kwota opłaty za wyżywienie to iloczyn:

  • liczby dni roboczych w miesiącu
  • kwoty zadeklarowanych dziennie posiłków
  • w przypadku nieobecności dziecka opłata podlega zwrotowi w miesiącu następnym.

Opłaty uiszczane są z góry w dniach wyznaczonych przez przedszkole, jednak nie później niż do 15 dnia każdego miesiąca.